wybór języka 
Producenci

Regulamin

  

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.skrzynie-biegow.eu, prowadzonego przez M.K. Zielke Serwis Skrzyń Biegów Spółka Komandytowa z siedzibą w Cieplewie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000439362, nr NIP 6040158420, nr REGON 221790672, a w szczególności określa zasady i tryb składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§2
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Długa 103A, 83-031 Cieplewo

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@sklep-skrzynie-biegow.eu

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 58 322 19 79

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 20 1050 1764 1000 0090 3118 8478 

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00

§3

Definicje

 

 1. Cena Produktu – całkowita kwota stanowiąca wartość oferowanego na stronie internetowej Sklepu Produktu, ustalana w sposób opisany w § 9 Regulaminu.

 2. Kaucja – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy Ceną Produktu a kwotą zapłaconą przez Klienta, pobrana przez Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, stanowiąca zabezpieczenie na pokrycie kosztów naprawy zwróconej przez Klienta zdemontowanej Skrzyni Biegów, albo ewentualnego zabezpieczenia Sprzedawcy w przypadku braku zwrotu Skrzyni Biegów, bądź też pokrycia różnicy zapłaconej przez Klienta ceny za zakup Skrzyni Biegów a realnej jej wartości, w przypadku braku możliwości naprawy zwróconej części bądź uchylenia się przez Klienta od jej zwrotu. Co do zasady podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu jej ustalenia zawiera § 9 umowy.

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia w Sklepie.

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep-skrzynie-biegow.eu.

 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

 14. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.skrzynie-biegow.eu, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia.

 15. Skrzynia Biegów – kompletna skrzynia biegów jak również wchodzące w jej skład podzespoły w tym między innymi sprzęgło, most, reduktor, sterownik hydrauliczny, filtr oleju.

 16. Sprzedawca – M.K. Zielke Serwis Skrzyń Biegów Spółka Komandytowa z siedzibą w Cieplewie, która jest właścicielem sklepu internetowego.

 17. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 19. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies,,

 • zainstalowany program FlashPlayer

§5
Informacje ogólne

 1. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez Sklep realizowane są zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Warunkiem technicznym wymaganym do zapoznania się z informacją handlową w Sklepie oraz złożenia zamówienia jest zastosowanie przez Klienta urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych adres e-mail oraz hasło.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

 5. Warunkiem realizacji zamówienia, złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, jest poprawne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza rejestracyjnego. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

 

§7

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę po zalogowaniu do Konta lub skorzystaniu z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, telefonicznie pod numerem +48 58 322 19 79 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 19.00, lub za pomocą adresu e-mail shop@sklep-skrzynie-biegow.eu. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z pakietem taryfowym posiadanym przez Klienta.

 3. W przypadku skorzystania z formy zakupy za pośrednictwem strony internetowej Klient opcjonalnie może dokonać rejestracji Konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i zalogować się do Konta lub też skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Zamówienie składane jest za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), oraz postępowania zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 4. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, Klient wypełnia Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybranie rodzaju przesyłki (sposobu dostarczenia Produktu), wpisanie danych do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 5. W przypadku składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu konieczne jest dokładne podanie nazwy towaru, jego ilości oraz danych Klienta tj. imienia i nazwiska/nazwy, adresu, numeru telefonu kontaktowego lub poczty e-mail, oraz informacji o formie zapłaty.

 6. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta lub po potwierdzeniu zamówienia, w przypadku wyboru opcji „płatności gotówką przy odbiorze”.

 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT, zgodnie z wyborem klienta. Dowód sprzedaży dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki.

§8

Dostawa i czas realizacji zamówienia

 

 1. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się:

  1. czas przygotowania zamówienia do wysyłki, który najczęściej wynosi 1 dzień roboczy. W wyjątkowych sytuacjach ten czas może się wydłużyć do 2-3 dni roboczych, ale o tym fakcie Klient zawsze poinformowany będzie drogą mailową.

  2. czas dostawy przesyłki do Klienta, który wynosi 2-3 dni roboczych, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem: przesyłki kurierskiej lub przesyłki kurierskiej za pobraniem, bądź też osobiście po adresem: ul. Długa 103A, 83-031 Cieplewo. O sposobie dostawy klient decyduje w momencie składania zamówienia. Szczegóły dotyczące czasu i kosztów dostawy dostępne są na stronie w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

 

§ 9

Ceny towarów i metody płatności

  1. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. 

  2. Klient ma możliwość zapłaty ceny:

 1. gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia Sklepu lub przy odbiorze przesyłki od kuriera;

 2. przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego: 20 1050 1764 1000 0090 3118 8478;

 3. w systemie ratalnym;

 4. płatności elektroniczne - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;

 5. płatność kartą płatniczą - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.:

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

  2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

  3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce „Formy płatności”.

  4. Podane na stronie ceny Skrzyń Biegów, obwiązują tylko w momencie zwrotu starej – podlegającej regeneracji (naprawie) Skrzyni Biegów, wysłanej na adres siedziby Sklepu określony w § 2 na koszt kupującego.

  5. Na wysokość ceny Skrzyni Biegów oferowanej na stronie internetowej Sklepu oraz wysokość zatrzymanej przez Sprzedawcę kaucji, wpływ ma stan techniczny zwracanej przy zakupie Skrzyni Biegów.

  6. Kaucja pobrana przy podpisaniu Umowy Sprzedaży stanowi różnicę pomiędzy całkowitą ceną Skrzyni Biegów, a zapłaconą przez Klienta kwotą.

  7. W przypadku braku zwrotu przez Klienta Skrzyni Biegów, pobierana jest przez Sprzedawcę kaucja. Od dnia pobrania kaucji, Klient ma 14 dni na zwrot zdemontowanej Skrzyni Biegów. Kaucja zostaje zatrzymana w przypadku uchylenia się przez Klienta od zwrotu Skrzyni Biegów w terminie i zaliczana jest na poczet Ceny Produktu.

  8. Kaucja pobrana jest na poczet pokrycia kosztów naprawy zwróconej części. W przypadku gdy pobrana kaucja przewyższa koszt zakupu części niezbędnych do naprawy Skrzyni Biegów, różnica zostaje zwrócona na podane przez Klienta konto bankowe.

  9. Sposób poboru oraz wysokość pobranej kaucji, uregulowany jest w zakładce „Kaucja”.

  10. W przypadku, gdy stan techniczny zwróconej części wyklucza możliwość jej naprawy, pobrana przez Sprzedawcę kaucja bądź jej część zostaje zaliczona na poczet Ceny Produktu. Powyższe znajduje zastosowanie także w przypadku braku zwrotu przez Klienta Skrzyni Biegów.

  11. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się: zapłacona przez Kupującego przy zakupie cena za zakup uwzględniająca zwrot Skrzyni Biegów, koszt części koniecznych do naprawy zwróconej Skrzyni Biegów oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  12. W przypadku braku zwrotu przez Klienta Skrzyni Biegów lub braku możliwości naprawy zwróconej Skrzyni Biegów, cenę końcową stanowi Cena Produktu oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  13. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana po skontaktowaniu się ze Sprzedającym.

§10
Warunki zwierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie wszystkich kontynentów.

 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz

  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 10 pkt 2. Regulaminu.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§11
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w zakładce „Zwroty i wymiana”.

 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lun mająca krótki termin przydatności do użycia,

§12
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

 4. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Długa 103A, 83-031 Cieplewo. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 9. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w § 12 pkt 8 Regulaminu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w § 12 pkt 7 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.

 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, która szczegółowo reguluje zasady jej udzielania.

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu:

  1. w celu wykonania umowy sprzedaży oraz umowy obsługi konta Klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.

  2. w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy.

  3. w celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu Klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. informowanie Klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu.

  4. w celu wystawienia faktury i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

  5. w celu badania satysfakcji z oferowanych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym wypadku interesem naszego sklepu jest poznanie opinii Klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań Klientów) z obowiązków wynikających z prawa.

  6. w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

  7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

  8. w celu archiwalnym i dowodowym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

  9. w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

  10. w celu administrowania stroną internetową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową); (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem jako Kupującym oraz w celu jej należytego wykonania. (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§16
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl